O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica hoxe 30/06/2010 a Orde da Consellería do Medio Rural pola que se determinan as épocas hábiles de caza durante a tempada 2010-2011. Esta norma de vedas regula, en cumprimento do disposto no artigo 42 da Lei 4/1997, de caza de Galicia, os períodos hábiles de caza, as especies sobre as que se poderá exercer a práctica cinexética, os métodos autorizados e as limitacións xerais ou particulares que afectarán ao exercicio desta actividade na Comunidade Autónoma durante a tempada 2010-2011, considerada esta coma o período comprendido entre o 1 de agosto de 2010 e o 31 de xullo do ano 2011.

Segundo o establecido por esta Orde, e unha vez oídos os comités provinciais e o Comité Galego de Caza, o período hábil para exercer a caza, válido con alcance xeral, será o comprendido entre os días 17 de outubro de 2010 e 6 de xaneiro de 2011, ambos inclusive. Os días da semana nos que se permitirá o seu exercicio dependerán de que se trate dunha ou doutra das modalidades de caza maior ou menor, e veñen detallados na propia Orde.

Novidades
Entre as novidades introducidas este ano na normativa, salienta a de que as repoboacións requirirán autorización previa do Xefe Territorial da Consellería do Medio Rural da provincia. Ademais, autorízase o adestramento de cans (sen petición previa) entre o 2 de setembro e o 16 de outubro de 2010, os xoves, sábados, domingos e festivos.

Caza por danos
En relación coa caza por danos, establécese que, no caso do lobo, poderanse autorizar esperas, ganchos ou montarías salvo nos meses de cría. No que atinxe ao xabaril, e co fin de reducir os danos producidos por esta especie, poderanse autorizar esperas, ganchos ou montarías. Os titulares dun Tecor tamén poderán solicitar a adopción destas medidas de control nas zonas de adestramento permanente para cans e zonas de reserva que teñan autorizadas.

No que se refire ao raposo, poderase autorizar, por parte dos servizos de Conservación da Natureza, a realización de ganchos nas zonas de adestramento permanente para cans e nas zonas de reserva que teñan aprobadas os Tecor.

Réximes especiais por especies
Arcea: poderase prolongar o período hábil de caza para esta especie ata o día 6 de febreiro de 2011; a cota de captura é de 3 exemplares por cazador e día.

Charrela, pato cullerete, rula turca, gaivota escura, pomba brava, pomba zura e gralla cereixeira : queda prohibida a súa caza.

Lebre: do 17 de outubro ao 5 de decembro de 2010.

Raposo: poderanse autorizar ganchos para a caza do raposo desde o 29 de agosto de 2010 ata o comezo da tempada regular, e dende o 7 de xaneiro ata o 6 de febreiro do 2011, os xoves, sábados, domingos e festivos.

Paspallás: entre o 21 de agosto e o 12 de setembro de 2010, os sábados e domingos nos Tecor da antiga lagoa de Antela.

Pombo torcaz: xunto co paspallás, nos Tecor da antiga lagoa de Antela.

Tordos: prolóngase o período hábil de caza para estas especies ata o día 30 de xaneiro de 2011, na superficie dos Tecor incluída nos concellos de Salceda de Caselas, Salvaterra de Miño, Tomiño, O Rosal e Tui, todos eles en Pontevedra.

Corzo: Do 29 de agosto e ata o 16 de outubro de 2010, gancho, montaría e axexo, os sábados, domingos e festivos para machos adultos e desde o 26 de setembro ata o 16 de outubro (e ademais o 23 de outubro de 2010), femias adultas en descaste. Desde o 1 de abril ata o 31 de xullo de 2011 na modalidade de axexo calquera día da semana.

Xabaril: desde o 29 de agosto de 2010 ata o 30 de xaneiro de 2011, nas modalidades de gancho ou montaría, xoves, sábados, domingos e festivos.

Cervo, gamo e muflón: modalidade de axexo unicamente, desde o 12 de setembro ata o 10 de outubro de 2010, sobre machos adultos e femias adultas en descaste e desde o 9 de outubro de 2010 ata o 20 de febreiro de 2011 nas modalidades de gancho, montaría e axexo, os xoves, sábados, domingos e festivos, nos terreos cinexéticos de réxime especial.

Cabra montesa e Lobo: queda en xeral prohibida a súa caza en Galicia. 


DESCARGAR DOCUMENTO EN PDF

Xunta de Galicia. Consellería do Medio Rural. Departamento Territorial da Coruña. Información pública. ANUNCIO. Por esta Xefatura Territorial e a instancia da Sociedade Cinexética de Boimorto, titular do tecor societario C-10.085 “Rebelión”, con domicilio social a efectos de notificación na rúa de Cabañas, 12-4. °, 15009 A Coruña, instrúese expediente para a SEGREGACION de 294,4472 ha do tecor societario “Melide”, nas parroquias de Maceda e Orois, e incluílas mediante
AMPLIACION no tecor “Rebelión”. Así mesmo a AMPLIACION de 327,0073 has de terreos en réxime cinexético común destas mesmas parroquias para incluílas no mesmo tecor societario “Rebelión”. O que se fai público para xeral coñecemento, sinalándose o prazo de vinte días, contado a partir do día seguinte á publicación do presente anuncio, para que as entidades e persoas que se consideren afectadas examinen o expediente, que estará á súa disposición no Servizo de Conservación da Natureza, Edif. Adtvo. Monelos, 5.ª planta, praza Luis Seoane, s/n – A Coruña, e onde poderán ver as características da SEGREGACION/AMPLIACION e presentar durante o mesmo prazo as alegacións que puideran estimar convenientes ó respecto.
A Coruña, 09 de xuño de 2010. O XEFE TERRITORIAL DA CONSELLERIA DE MEDIO RURAL Asdo. Enrique L. de Salvador Sánchez. B.O.P. A CORUÑA DO 29 de junio de 2010 • Número 121 • Página 43

Servizo de Conservación da Natureza. Na Xefatura Territorial de Ourense da Consellería de Medio Rural (Servizo de Conservación da Natureza) dona Encarnación Fernández Nogueira presentou unha solicitude de segregación de dous predios privados do tecor societario A Rúa, OU10.239, correspondentes ás parcelas catastrais 685 e 688 do polígono 17 do catastro do concello da Rúa, de 0,1520 e 0,0735 ha de extensión respectivamente, das que é titular.

Unha vez vista a solicitude, e tendo en conta o establecido no artigo 86 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro), este servizo publica este anuncio, co fin de que calquera persoa física ou xurídica poida, no prazo dun mes contado a partir da publicación deste anuncio, examina-lo expediente e presentar tódalas alegacións que consideren oportunas no Servizo de Conservación da Natureza, dependente da Xefatura Territorial en Ourense da Consellería do Medio Rural (r/Paseo, 18 – 3º, 32003 Ourense).

Ourense, 25 de maio de 2010. O xefe territorial. Asdo.: Ricardo Ignacio Vecillas Rojo. D.O-P DE OURENSE DE 30/06/2010

Una mujer de 77 años vecina de Ponteareas, Carmen García Nogueira, se encuentra ingresada en el hospital Xeral de Vigo a consecuencia de las heridas que sufrió el viernes por la tarde cuando paseaba por una pista forestal de la parroquia de Pías, donde la embistió un jabalí.
Está fuera de peligro pero en observación por los golpes recibidos en varias partes de su cuerpo.
La víctima del animal salvaje salió de su casa en el barrio de A Lenguda (Pías, Ponteareas) a las 21 horas del viernes, en compañía de dos perros de la familia. Su nieto Eloy Tato, que fue quien la encontró herida tras el ataque del jabalí, señala que “mi abuela fue a dar un paseo como hace habitualmente a última hora de la tarde, pues padece diabetes y le va bien dar una vuelta dos o tres veces al día por las pistas del entorno”.
Sin embargo, al dilatarse más de lo normal el paseo, Eloy salió en busca de su abuela “a ver si se había encontrado con algún vecino”, momento en el que oyó ladrar a sus perros alertándole de que algo había pasado.
“A unos 200 metros de casa, me encontré a los perros junto a mi abuela, tirada en la pista y la con la cara hinchada”, cuenta Eloy Tato. “Le pregunté qué había pasado y me dijo: ´fue un jabalí, fue un jabalí´. Se quejaba de la cabeza, la espalda y la cadera, por lo que enseguida llamamos al 061”, explica el nieto.
Según pudo relatar posteriormente la mujer,cuando paseaba a los perros se cruzó de repente un pequeño jabato, y acto seguido apareció el jabalí “grande y negro” que la derribó y volteó en un instante. Al parecer, los perros salieron en defensa de la mujer ahuyentando al animal salvaje y con sus ladridos dieron la voz de alarma al vecindario.
“Al escucharlos salí corriendo por el medio del monte porque hay muchos caminos, y cuando vi a los dos (un pastor alemán y un labrador) junto a mi abuela tirada en el suelo, la verdad es que me asusté”, declara Eloy Tato.
Además los perros “estaban nerviosos, se tranquilizaron porque era yo, si apareciese otra persona igual reaccionaban atacando”, pues se les veía en actitud defensiva, según el relato del nieto.
A juicio de Eloy Tato, “el jabalí debió tirar de un golpe a mi abuela, que caería de cabeza”, donde presentaba una herida.
Suceso extraño
Tras la llegada del médico y la ambulancia que trasladó a Carmen García al hospital, sus familiares llamaron a la Guardia Civil, a fin de alertar de los hechos.
“Estuvieron muy atentos y los llevamos al punto donde ocurrió todo, pero ya eran las 12 de la noche y apenas podían alumbrar las linternas el entorno” para ver si aún estaba allí el animal. Los agentes “nos cogieron los datos para abrir diligencias y dijeron que tomarían declaración a mi abuela cuando se recupere”.
Para la familia de la víctima, “lo más importante es que ella se recupere, pero queremos que alguien tome medidas ante el problema de estos animales que están protegidos por la Xunta”, dice Eloy Tato.
El suceso fue ayer de lo más comentado en Pías, donde los aficionados a la caza indican que la zona donde ocurrió es una vía de paso de animales salvajes en busca de alimento bajo los árboles de una “carballeira”.
Sin embargo en A Lenguda ha ido creciendo la población y en el entorno hay una veintena de casas habitadas.
“La Guardia Civil nos dijo que se habían dado varios casos de jabalíes que destrozan fincas, pero señalaron que es muy extraño que hayan atacado a una persona, pues ni siquiera tocan al ganado”, dice Eloy, esperando la recuperación de su abuela.


FUENTE: EL FARO DE VIGO

ASUNTO: Por parte de la Dirección Xeral de Conservación da Natureza da Consellería do Medio Rural se ha manifestado en varias ocasiones la voluntad de actualizar el texto de la vigente Ley 4/1997 de Caza de Galicia.

JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD: La UNION de Tecores de Galicia es una Entidad que agrupa a las Sociedades de Cazadores de las cuatro provincias gallegas y que defienden que la caza es una actividad recreativa y social.

VER EL ESCRITO DE: SOLICITUD