Artigo 1º.-Obxecto das axudas.

1. Esta orde ten por obxecto o establecemento dun réxime de axudas aplicable aos terreos cinexéticos para:
Modalidade A: recuperación das poboacións de perdiz rubia (Alectoris rufa) a través da mellora da calidade do seu hábitat.
Modalidade B: conservación e recuperación do coello de monte (Oryctolagus cuniculus), mediante a construción das instalacións necesarias para a súa cría en semiliberdade e a súa reintrodución no medio natural.
2. Estas axudas tramitaranse baixo os principios de publicidade, transparencia, concorrencia competitiva, obxectividade, igualdade e non discriminación, con eficacia no cumprimento dos obxectivos fixados e eficiencia na asignación e utilización dos recursos públicos.
Artigo 2º.-Destino das axudas.
1. Son actuacións subvencionables destas axudas:
a) Para a modalidade A:
Financiamento dos investimentos para a roza e trituración mecánica do mato, a emenda e/ou fertilización, sementeira de cereal e/ou leguminosa, e para a limpeza e adecuación de fontes e mananciais.
b) Para a modalidade B:
Construción das instalacións necesarias para a cría do coello de monte en semiliberdade e construción de tobeiras artificiais por aqueles beneficiarios que teñan realizadas as instalacións anteriormente mencionadas.
2. En ningún caso se subvencionarán actuacións realizadas con anterioridade á publicación desta orde.
Artigo 3º.-Beneficiarios.
1. Poderán acollerse a estas axudas tanto os titulares de tecores galegos como as agrupacións destes que, aínda carecendo de personalidade xurídica, fagan unha solicitude conxunta. Neste último caso os terreos cinexéticos deberán ser lindeiros e estaren situados nunha mesma provincia. Para cada Tecor, só será admisible unha única solicitude.
2. Non poderán ter a condición de beneficiarios das axudas previstas nesta orde as persoas ou entidades en que se dea algunha das circunstancias previstas no artigo 10º.2 e 3º da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
Artigo 4º.-Contía dos investimentos e das axudas.
1. Establécense as seguintes contías subvencionables para cada unha das actuacións que se realicen:
Modalidade A:
a) Roza e trituración mecánica: 360 euros por hectárea.
b) Arada, emenda e/ou fertilización, sementeira: 600 euros por hectárea.
c) Limpeza e adecuación de fontes e mananciais: 50 euros/unidade.
Modalidade B:
a) Instalacións de cría: ata un máximo de 18.000 euros por beneficiario.
b) Construción de tobeiras: ata 6.000 euros por beneficiario cun límite de 1.500 euros por tobeira.
2. A porcentaxe da axuda poderá chegar ata o 50% do custo dos investimentos na modalidade A, fixándose un máximo de 18.000 euros por solicitude. Na modalidade B, a porcentaxe de axuda poderá chegar ata o 100%.
3. O IVE non será subvencionable, tampouco todos aqueles gastos que figuran no artigo 29º da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, como non subvencionables.
4. Para os efectos do disposto no artigo 27º.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, permitirase a subcontratación total da actividade obxecto da subvención, agás cando, aumentando o custo da actividade subvencionada, non achega valor engadido ao contido dela.
5. A contía das axudas estará condicionada, en todo caso, á existencia de dispoñibilidades orzamentarias.
6. En ningún caso se concederán aboamentos á conta ou pagamentos anticipados.


VER TEXTO COMPLETO: PINCHA AQUÍ
¿Que é unha carracha? 
É un parasito externo, artrópodo, pertencente á clase Arachnida e da orde Acarina. As carrachas son parentes afastados das arañas. Son hematófagos, aliméntanse de sangue dos vertebrados. 

Estados da carracha:

Os adultos vense facilmente, pero as larvas e as ninfas non porque son máis pequenas.  

¿Onde viven?
 Encóntranse en áreas boscosas e pasteiros.

¿Transmiten enfermidades?
O primeiro que hai que aclarar é que as picadas de carrachas non sempre supoñen a transmisión de xermes patóxenos, aínda que a simple picada pode comportar efectos adversos. Para transmitir a enfermidade tería que ter parasitado un vertebrado que estivese infectado. A transmisión dos microorganismos patóxenos realízase a través da saliva segregada polas glándulas salivais cando os seus quelíceros perforan a pel e empezan a succionar. Tamén os poden transmitir por productos de refugallo excretados e líquidos excretados polas glándulas coxais.


En caso de picada ¿Como se debe actuar?
Cando se detecta a carracha debe retirarse o antes posible, sen precipitación, pero sen deixar pasar tempo innecesario. 

O que non se debe facer: Débense descartar métodos tradicionais como o uso de alcohol, aceite, vaselina, petróleo, esmalte de uñas ou outros productos, porque crean unha especie de película arredor da carracha que impide que respire, o que parece acelerar a regurxitación de sangue, aumentando a probabilidade de que a carracha, en caso de estar afectada, transmita a infección. Tampouco se deben cortar nin queimar e, sobre todo, non se debe tirar cos dedos esmagando o seu corpo, pois neste momento poderíase favorecer a inoculación de fluídos cos patóxenos desde a carracha ao corpo do hospedador. 


O que se debe facer: A forma máis correcta de retirala é usando unhas pinzas, de punta estreita, de ser posible curvadas, coas que suxeitaremos a carracha o máis preto posible da pel, evitando esmagala. Despois realizaremos unha tracción continua e lenta (poderá levar case un minuto), progresiva, sen excesiva forza, nunca bruscamente, e en perpendicular. Nunca se debe retorcer a carracha. Ao finalizar, sempre se aplicará un antiséptico na zona da picada. Despois, lavaremos ben as mans. Anotaremos a data e a zona da picada da carracha.
Acuda a un facultativo se non puido extraer toda a carracha. Igualmente, consulte se nos días seguintes á picada da  carracha desenvolve:
          Erupción.
          Síntomas pseudogripais.
          Dor ou arrubiamento nas articulacións.
          Inflamación dos ganglios linfáticos.

Como evitar as picadas 
Á hora de visitar áreas boscosas ou de pastos:
          Extreme a vixilancia cando estea cerca de animais nos que se constatase a presenza de carrachas.
          Mantéñase sobre os camiños claros e de tránsito.
          Use camisas de manga longa e de cor clara cos puños abotoados, pantalóns longos, botas cerradas e medias altas.
          Leve a camisa sempre por dentro do pantalón.
          Se ten o pelo longo, mantéñao atado cara a atrás e cúbrao cun sombreiro, meténdoo, no posible, por dentro.
          Revise as roupas e as zonas de pel descuberta (mans, brazos, cara, pescozo, etc.) con frecuencia.
          Evite sentar directamente no terreo ou en muros de pedra.
 Despois de que termine a súa visita:
          Cepille a roupa antes de entrar no local en que se muda.
          Quite a roupa e métaa nunha bolsa.
          Inspeccione o pelo e as zonas cutáneas descubertas.
          A auga e o xabón poden eliminar a carracha na súa pel, pero o máis aconsellable é pasar unha toalliña húmida polo corpo e facer unha autoinspección coidadosa despois do baño.
          Desinsecte o lugar onde se mudan os operarios/as, na primavera ou principios do verán e no verán ou principios do outono.
          Meta durante 20 minutos a roupa que levou posta nunha secadora ou lavadora.

Fotografías incluídas corresponden con Ixodes ricinus, unha das especies máis frecuentes en Galicia.

DESCARGAR TRIPTICO INFOMATIVO: PREME AQUÍ

FONTE: CONSELLERIA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA
ENTRAR: PINCHA AQUÍ

Unións Agrarias trasladará la próxima semana al Rexistro de la Consellería de Medio Rural 5.217 firmas que recogió en Galicia durante una campaña articulada bajo el lema «Por un pago xusto dos danos no xabarín», que la organización agraria desarrolló entre septiembre y diciembre.

Unións exige a la Xunta que haga frente a los pagos de daños atrasados del jabalí a los cultivos, pendientes desde el año 2009 y que a su vez se dote con fondos suficientes la orden anual de abono de ayudas para hacer frente a los daños que este animal produjo durante la campaña del 2010. Entiende el sindicato que la Xunta está desmantelando los pagos de los daños del jabalí.

Deza y Tabeirós-Montes fueron parte del escenario de recogida de firmas y Unións considera que fundamentalmente son de ganaderos y productores agrarios lo que muestra que este sector tiene una clara preocupación en este problema.


FUENTE: LA VOZ DE GALICIA

El Instituto Xeolóxico de la Universidade da Coruña espera disponer en el primer trimestre del 2011 de la primera secuenciación de ADN de oso cavernario y oso pardo prehistórico realizada en Galicia. Los análisis se están realizando sobre restos de estas dos especies que fueron encontrados en los últimos años en varias cuevas de O Courel y otras zonas de las sierras orientales gallegas, como Os Ancares y Enciña da Lastra. El trabajo corre a cargo de la investigadora Gloria González Fuertes y se lleva a cabo en los laboratorios de la universidad británica de York. «Las pruebas preliminares han demostrado que el ADN de estas muestras está bien conservado, por lo que en poco tiempo se podrá completar la secuenciación», explica Juan Ramón Vidal Romaní, director del referido instituto. «Lo más importante era comprobar si estos fósiles guardaban material genético en buen estado y una vez hecho esto, lo que queda es relativamente sencillo», añade.

Los fósiles sobre los que se está efectuando esta investigación pertenecen a ejemplares de diferentes edades, con una antigüedad que oscila entre 8.000 años y más de 50.000. «No se sabe con certeza la antigüedad de las muestras más viejas -puntualiza Vidal Romaní-, porque las dataciones se hicieron con el método del radiocarbono, que no permite obtener fechas concretas si los fósiles tienen más de cincuenta milenios». La paleontóloga Aurora Grandal, que localizó los restos y se encarga de coordinar este proyecto, opina que algunos pueden tener hasta 60.000 años.

Uno de los aspectos más notables de esta investigación, apunta Vidal Romaní, es el hecho de que entre las muestras más antiguas figuren restos de oso pardo ( Ursus arctos ), la misma especie a la que pertenecen las actuales poblaciones de osos del área cantábrica. Habitualmente se creía que la presencia del extinguido oso de las cavernas ( Ursus spelaeus ) era más antigua que la del oso pardo. «Pero hallazgos como estos están demostrado que el oso pardo es tan antiguo como el oso cavernario o quizá incluso más», añade.

Hábitats diferentes

Los investigadores del instituto geológico de la universidad coruñesa creen que las dos especies ocuparon diferentes hábitats cuando poblaron las sierras orientales gallegas durante el Pleistoceno. A su juicio, los osos pardos ocupaban las cuevas situadas en las zonas más altas, mientras que los osos cavernarios tenían preferencia por las cavidades ubicadas a menor altura. «Posiblemente eso tenga relación con el hecho de que el oso pardo es de menor tamaño y de dieta omnívora, por lo que su movilidad sería mayor que la del oso cavernario, que era más grande y de dieta vegetariana», comenta Vidal. Sus áreas de distribución, por otro lado, seguramente variaron mucho en función de los cambios climáticos y ambientales del pasado. Los científicos suponen que durante el máximo glacial -la etapa más fría de la última glaciación, registrada hace alrededor de 20.000 años- las zonas más elevadas de las montañas gallegas quedaron prácticamente desprovistas de vegetación, lo que haría desaparecer también la mayor parte de la fauna. En ese período, probablemente, el hábitat de los osos quedó constreñido a las zonas más bajas.

El secretario de Desarrollo Rural de Unións Agrarias (UU.AA.), Jacobo Feijóo, ha acusado este martes a la Xunta de Galicia de querer “desmantelar” el sistema de ayudas por daños de la fauna salvaje, sobre todo el causado por jabalíes.

Así lo ha explicado en declaraciones a los medios tras presentar más de 5.200 firmas en las que se pide que no se retiren estas ayudas y que se pague lo que se adeuda por este concepto desde el año pasado. Las firmas serán registradas ante el gobierno gallego la próxima semana.

Las reclamaciones en 2009 por este concepto superan el millón de euros, de los que, según el sindicato, únicamente se han abonado 210.000. En los presupuestos del próximo año se incluyen asimismo partidas por importe de 240.000 euros, cantidad que Unións Agrarias considera “insuficiente”.

Aún siendo conscientes en el sindicato de que “el sistema actual no funciona, al no cubrir la totalidad de los daños, por lo que habría que ir a otro sistema”, rechazan totalmente que “la Consellería de Medio Rural de la espalda al sector y no se haga cargo de los daños”, ha reclamado Feijóo.

Según ha concretado el responsable sindical, anualmente se registran en Galicia unos 10.000 de fauna salvaje, un 35 por ciento de los cuales se concentran en la provincia de Lugo, sobre todo en las zonas más ganaderas como Guitiriz, o la comarca de A Mariña y en la montaña. El 85 por ciento de los daños se causan al maíz forrajero y a prados.

Por otra parte, Jacobo Feijóo ha cifrado en 40.000 la población de jabalíes en la comunidad gallega, 9.000 de ellos abatidos al año por los cazadores. Con todo, ha apreciado un “problema global”, constatando que en países como Alemania “se recurre el ejército” para diezmar la población de cerdos salvajes.

FUENTE: 20MINUTOS.ES

Manuel Mariña Pernas, vecino de Cervo de unos 45 años, está hospitalizado en Santiago tras resultar herido en la cabeza cuando participaba en una cacería de jabalí en A Mariña lucense. No se sabe si lo que le dio en la cabeza fue una bala procedente de un disparo, si fue una esquirla del proyectil o restos de una piedra contra la que impactó la bala. El herido pertenece a la Asociación de Cazadores El Azor, con 140 socios y cuyo coto se reparte en Burela, Cervo y Xove. Aunque trascendió ayer, el accidente ocurrió sobre las cuatro de la tarde del sábado, en Lago (Xove).

Aunque no formaba parte de la cuadrilla del herido, José Ramón Canoura, presidente de El Azor, estuvo en todo momento pendiente de su estado. Explicó que de las cuatro cuadrillas de la asociación, una caza el sábado, y las otras, el domingo. Mariña pertenece a la que salió el sábado y que integran entre veinte y treinta cazadores, «todos con moita experiencia, habituados a cazar xabaríns e que saben cando tirar».

Divididos en dos grupos, estaban apostados en lo que llaman armadas cuando les salió el jabalí. Cumpliendo, «coma sempre», las normas de seguridad, lo dejaron pasar y, cuando se encontraba a 30 o 40 metros de distancia, uno de los cazadores hizo un disparo. Justo después, Manuel Mariña se echó la mano a la cabeza y empezó a sangrar, pidiendo ayuda a sus compañeros. Consciente en todo momento, fue trasladado al Hospital da Costa, en Burela, y de allí fue enviado al Clínico de Santiago, donde comprobaron que presentaba una ligera fractura craneal de la que se recupera satisfactoriamente, según le trasladó a Canoura el hijo del herido.

«Ninguén se explica como puido pasar», asegura el presidente de la asociación El Azor. Sin saber exactamente qué impactó contra la cabeza de Manuel Mariña, todo son cábalas. Constataron que el jabalí resultó herido, aunque pudo escapar. Cabe la posibilidad de que la única bala disparada atravesase al jabalí, impactase contra una roca y rebotase hacia atrás.

FUENTE: LA VOZ DE GALICIA