El próximo día 26 de junio la Asociación Española de Rehalas tiene previsto celebrar su Asamblea General Ordinaria en el Parador Nacional de la ciudad de Trujillo (Cáceres), a las 10.30 horas en primera convocatoria y a las 11.00 horas en segunda convocatoria. Finalizada la Asamblea, tras una breve pausa, tendrá lugar una charla-conferencia impartida por José Millán Tarradas, veterinario de Córdoba. Después se ofrecerá un vino de honor a todos los asistentes, para, acto seguido, continuar con la tradicional comida de socios e invitados.
Premios de la AER
Al final de la comida tendrá lugar la entrega de los premios anuales instituidos por la Asociación Española de Rehalas que en la presente edición han sido otorgados a:
-Rehalero mayor 2010: Alonso Álvarez de Toledo, marqués de Villanueva de Valdueza.
-Podenquero de honor: Ignacio Fernández García, “El Pija”.
-Insignias de oro: Luis Higuero López-Montenegro, José Millán Tarradas y Germán Álvarez Barbados.
-Socio de honor: Juan Pedro Casilla López (socio número 1.000).

La Asociación del Corzo Español ha sido propuesta para ser una de las 10 mejores ideas para la Conservación de la Naturaleza por la Fundación RedLife. Creemos que este es un hito que no debemos dejar pasar. Si queréis echar un cable y votar, este es el enlace: VOTAR
Membros de Amigos da Terra, presenciaron o pasado 3 de xaneiro a irrupción de motoristas e cazadores na recén estreada zona protexida de A Limia. Por elo, veñen de tramitar sendas denuncias ante a Consellería do Medio Rural de Ourense e o Servizo de Protección da Natureza de Verín para alertar destes feitos polos que os autores estarían incorrendo nunha ilegalidade da directiva que regula a protección das aves silvestres e o propio decreto da ZEPA publicado o pasado mes de novembro.
Amigos da Terra denuncia as continuas agresións que os espazos protexidos de Galicia sofren por prácticas ilegais que, en moitos casos, son continuas sen que a administración sexa quen de porlle freo. Nestes casos é moi importante a denuncia da cidadanía e o rápida intervención da administración que debe aplicar as normas sen dilación tramitando o corresponde expediente sancionador para que as prácticas que se executen fora deste marco legal, non queden impunes.
Neste caso, o 3 de xaneiro presenciouse, e mesmo fotografiouse, a entrada de cazadores no espazo protexido para as aves, recentemente regulado mediante o Decreto 411/2009, do 12 de novembro. A presenza destes cazadores na zona coñecida en Porqueira como A Veiga de O Toxal, puxo en alerta ao colectivo, xa que se produciron disparos contra unha garza real e un penereireiro. Os disparos tamén conlevaron ao levantamento de abundantes avefrías.
O mesmo día, penetraron na zona de A Veiga de O Toxal e de Ponteiriñas, motos de trial saíndo fuxindo varios bandos de avefrías e pondo en serio perigo poboacións nidificantes de becacina. Se estas poboacións se viran afectadas, o dano podería ser irreversible. O mesmo que acontece coas especies que crían no chan como lavercas, pernileiro ou pica alpina.
Amigos da Terra esixe que se dea cos autores dos feitos para verificar a tenencia por estes, dos permisos regulamentarios de caza e se lle impoña a correspondente sanción para o caso de incorrer en irregularidades normativas.
FONTE: AMIGOS DA TERRA
Verdegaia denuncia a celebración dunha batida de caza de porco bravo (Sus scrofa) nas areeiras de Sandiás, nunha zona declarada Refuxio de Fauna segundo contempla a orde anual pola que se determinan as épocas hábiles de caza durante a tempada 2009-2010, amais de estar incluída na Zona Periférica de Protección (ZPP) da ZEPA “A Limia”, declarada o pasado outono pola Consellaría de Medio Rural segundo o Decreto 411/2009, do 12 de novembro, polo que se declara zona de especial protección para as aves. A batida é a primeira medida que a administración vén de tomar no espazo protexido.
A orde pola que se determinan as épocas hábiles de caza durante a tempada 2009-2010 regula tanto os períodos hábiles de caza, como as especies sobre as que se pode exercer esta, os métodos autorizados para a súa práctica e as limitacións xerais ou particulares que afectarán o exercicio da actividade cinexética no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia durante a tempada 2009-2010. Así mesmo, prohíbe o exercicio de toda clase de caza nos seguintes lugares:
  • Encoro de Castrelo de Miño (Ribadavia, Castrelo de Miño e Cenlle).
  • Parque Natural do Invernadeiro (Vilariño de Conso).
  • Predio de Salgueiros, pertencente ó Parque Natural da Baixa Limia-Serra do Xurés (Muíños).
  • Parque Natural da Baixa Limia-Serra do Xurés.
  • Zona de influencia de explotación de áridos da comarca da Limia (Sandiás).
  • Predios da Edreira e As Nabuíñas (Laza).
  • Zona de reserva integral do Parque Natural da Serra da Enciña de Lastra.
A batida realizouse como medida para paliar os danos causados polo porco bravo na estrada OU-531 Xinzo da Limia-Celanova onde se atropelaron animais, feitos que consideramos que en ningún caso xustifican a súa celebración xa que por ser refuxio de fauna é a propia Administración a que asume os danos ocasionados non xerando ningún perxuicio ao TECOR correspondente. Ademais, realizouse na ZPP da ZEPA.que segundo di o artigo 5º.- do Decreto 411/2009, do 12 de novembro, polo que se declara a zona de especial proteción para as aves da Limia está destinada a minimizar impactos sobre os hábitats das especies mediante a aplicación e o fomento de medidas agroambientais e prácticas orientadoras que favorezan a súa conservación.
Como se pode entender, a celebración dunha batida para paliar os danos causados polo porco bravo nunha estrada non constitúe ningunha medida encamiñada a minimizar impactos sobre os hábitats das especies senón todo o contrario, constituíndose deste xeito unha situación absurda e que vulnera o citado Decreto; os feitos son máis absurdos se se analiza o feito de que é a mesma administración, a Consellaría de Medio Rural, a que primeiro decreta unha norma que logo contradí e nun periodo de tempo inferior a dous meses.
Por último e segundo a Lei e o Regulamento de caza en Galicia, prohíbense ou limítanse entre outros aspectos “O exercicio da caza nos lugares declarados como refuxios de fauna, sen prexuízo de que por circunstancias especiais suficientemente xustificadas a Consellería do Medio Rural acorde a súa autorización para especies determinadas”. Consideramos que con esta práctica autorizada pola Consellaría de Medio Rural se tende a alterar e alarmar, así como a espantar a caza existente tanto no refuxio como nos terreos alleos. Así mesmo, a modalidade cinexética autorizada é unha práctica non selectiva xa que ao empregar un número tan elevado de cans para batir, aféctase a todas as especies alí presentes.
Comunicar que non é de maior relevancia nen interese coñecer os resultados nen as capturas realizadas, senón denunciar a época e o lugar onde se acometeu dita actividade. Ademais e dende a nosa asociación, denunciamos tamén que esta sexa a primeira actuación que tramite a Consellaría neste espazo protexido onde urxe tomar medidas de restauración ambiental. Cómpre lembrar que a declaración dun espazo natural como ZEPA conleva a súa inclusión directa na Rede Natura 2000, tal como establece a Directiva 92/43/CEE do Consello, de 21 de maio de 1992, relativa á conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres, e implica o compromiso de establecer medidas de conservación adecuadas para evitar o deterioro dos seus hábitats, así como as perturbacións que poidan afectar significativamente as aves. Estas medidas poderán establecerse mediante plans de xestión específicos ou ben integradas en outros instrumentos de planificación. Así mesmo, o “Proxecto de recuperación das areeiras da Limia” que se iniciou hai anos vense desenvolvendo moi lentamente e na zona estanse a repetir impunemente verquidos ilegais, deterioro de instalacións como observatorios de aves que nalgún caso presentan un aspecto lamentable, molestias á fauna pola circulación de quads e motos, furtivismo por falta de vixiancia…
Por todos estes motivos Verdegaia solicita que se dean explicacións públicas e se xustifique en base a qué aspectos se autorizou esta batida e que dende a administración se comece a traballar na toma de decisións que garantan a axeitada conservación da ZEPA “A Limia”.
FONTE: VERDEGAIA

La Federación de Asociaciones Nacionales de Cazadores de Becada del Paleártico Occidental o FANBPO nació de la voluntad de cazadores de becada de diferentes paises de la zona paleártica occidental de coordinar sus esfuerzos, con el fin de colaborar juntos para mejorar en el conocimiento de esta magnifica ave, la becada (Scolopax rusticola L.), con el fin de garantizar el mejor seguimiento posible que permita una gestión eficaz y sostenible de la especie. La FANBPO oficialmente nació el 2 de mayo de 2002 en el marco de la Asamblea General del Consejo Internacional de la Caza (CIC) que tuvo lugar en Estambul, Turquía. El iniciador de este proyecto fue Noël Lefeuvre, entonces presidente del CNB francés, que lanzó esta idea en 1986. Pero en aquellos días, salvo el club francés y el “Club Della Beccaccia” italiano, que se adhirió rápidamente al provecto, la escasez de asociaciones nacionales de cazadores de becada no permitió a Noël concretar su proyecto.

Si en ese momento en España se hubiese podido establecer una asociación nacional, la asociación europea hubiese podido ponerse en marcha. Desgraciadamente eso no fue posible. Pero la idea prendió y en el año 2000, Faustino Alonso Sánchez, cántabro de Los Corrales de Buelna y Presidente de una joven asociación española de cazadores de becada, el CCB, relanzó el proyecto con éxito gracias al apoyo espontáneo del presidente en aquellos momentos del CNB, el Doctor Jean-Paul Boidot que fue elegido como presidente de la futura asociación. El reconocimiento oficial de FANBPO por la República Francesa se produjo el 1 de septiembre de 2004, con la publicación en el Diario Oficial de la república (J.O.) número 39, página 4381 de 25 de septiembre de 2004. Los miembros fundadores de la FANBPO fueron:

Sr. Denès Fluck, Hungría, (Club de Becaderos de Hungría: C.B.H.)
Sr. Philippe Leresche, Suiza, (Asociación Suiza de Becaderos: A.S.B.)
Sr. Silvio Spano, Italia, (Club de la Becada: C.D.B.)
Sr. Alexandro Tedeschi, Italia (Amigos de Scolopax : A.D.S.)
Sr. Elias Gontikas Grecia, (Club de Cazadores de Becada de Grecia : C.B.G.)
Sr. Faustino Alonso, Españae (Club de Cazadores de Becada: C.C.B.)
Sr. Jean-Paul Boidot, Francia (Club Nacional de Becaderos : C.N.B.)

Después, otras asociaciones o clubs de cazadores de becada se ahn adherido a la FANBPO :

Sr. Colin Trotman, País de Gales, (Club Galés de la Becada: W.W.C.)
Sr. Larry Taaffe y Sr. Dermot Fitzgerald, Irlanda, (Asociación Nacional de Becaderos de Irlanda: N.W.A.O.I.)
Sr. Paolo Pennacchini, Italia, (Becaderos de Italia: BDI)

Y en proceso de adhesión:

Sr Peter Loutit, Escocia (Club de Becaderos Escoceses :C.B.E., a la espera de oficializar).
Algunos países que todavía no poseen una asociación específica de cazadores de becada son admitidos como miembros representativos de FANBPO: Bélgica, Turquía, Argelia, Croacia y Alemania. Al término de cada temporada, los miembros de la FANBPO presentan los resultados técnicos y científicos, también cinegéticos, con el fin de comprobar las tendencias de la migración y la invernada. Se analizan diferentes parámetros: el promedio de edades y de sexos, la evolución media por tipo de edad y de sexo, las variaciones de los diferentes estados de muda de las becadas, los índices cinegéticos de abundancia. Estos controles abarcan más de 15.000 muestras, lo que se considera un caso único en el mundo cinegético para el seguimiento de una especie. El 2 y el 3 de mayo de 2003, los miembros de FANBPO se reunieron en Folgueroles (España) y firmaron de forma conjunta una declaración, que aparece en estás páginas, donde se cita los diferentes parámetros, tanto los naturales como los artificiales, que pueden modificar el buen estado de las poblaciones de becada. Y, como consecuencia de ello, se propusieron unas medidas de gestión comunes a toda la zona paleártica. Los miembros de la FANBPO son conscientes que estas medidas deben ser adoptadas en función de las peculiaridades regionales y en el plazo adecuado, después de la sensibilización de los cazadores locales, es decir, con flexibilidad.

La FANBPO colabora con organismos gubernamentales y no gubernamentales: La Oficina Nacional de la Caza y la Fauna Salvaje de Francia (ONCFS), algunos ministerios como Ecología y Desarrollo franceses, la organización de Aves Migratorias del Paleártico Occidental (OMPO), el Consejo Internacional de la Caza (CIC), la Federación Nacional de Cazadores de Francia (FNC), las federaciones nacionales y regionales de varios países, Westland Internacional, especialmente el en grupo Becada-Becacina (WSSG), el Game Conservancy (Gran Bretaña). También la Federación proporciona muestras a diferentes organismos para variados estudios: Investigación de Isótopos para conocer mejor las diferentes poblaciones y sus orígenes (Italia, Francia, España). El seguimiento por satélite de la migración de las becadas (España). Además, la FANBPO ha colaborado siempre que se le ha solicitado en el desarrollo del Plan de Gestión de la Becada Europeo (2007/2009), proponiendo el establecimiento de medidas que permitan mantener a las poblaciones de becada en un estado de conservación favorable. FANBPO desea actuar con seriedad, fiabilidad y eficacia en la gestión de una especie que merece toda la atención y vigilancia, sin dejar de ser un lugar de encuentro, cordial, tolerante y de amistad, que pueda unir a todos los cazadores de becada responsables del Paleártico Occidental.

Dr. Jean-Paul BOIDOTPresidente de la F.A.N.B.P.O.