Estas tarifas son consecuencia da actualización das tarifas contidas nos anexos 1, 2, 3, 4 e 5 da Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia, pola Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o 2010. Serán aplicables dende o día da entrada en vigor da Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o 2010
Expedición de licencias de caza:
Clase A. Con armas de fogo:
A-1 españois, comunitarios e estranxeiros residentes maiores de 18 anos: 28,72 €
A-2 españois, comunitarios e estranxeiros residentes menores de 18 anos ou maiores de 65: 14,44 €
A-3 estranxeiros, non comunitarios e non residentes: 95,46 €
Clase B. Con cans, cetrería e arco:
B-1 españois, comunitarios e estranxeiros residentes maiores de 18 anos: 19,19 €
B-2 españois, comunitarios e estranxeiros residentes menores de 18 anos ou maiores de 65: 9,65 €
B-3 estranxeiros, non comunitarios e non residentes: 66,80 €
Clase C:
Para a posesión ou utilización de medios ou procedementos especiais: 114,55 €
Inscrición para a realización do exame de cazador e maila expedición do certificado, de ser o caso: 10,20 €
Matrículas de terreos cinexeticamente ordenados (Tecor): A tarifa determinarase multiplicando o número de has do Tecor, coa exclusión deste as hectáreas que estean declaradas como vedado de caza (mínimo o 10% do total) e como refuxio de fauna, por 0,095509 €/ha, aplicándolle as seguintes bonificacións:
-Tecor municipal: 50%
-Tecor de carácter societario con máis de 200 socios, se se reúne algún dos seguintes requisitos:
>Ámbito territorial superior ás 25.000 ha e/ou vedado e caza superior ó 30% da extensión do Tecor: 25%
>Limitacións á caza por razóns de protección de especies catalogadas
Mínimo 203,71 €
Matrículas de terreos de carácter cinexético dedicados a explotacións cinexéticas comerciais ou mixtas: A tarifa determinarase multiplicando o número de hectáreas da explotación polos €/ha en función do seu carácter aberto ou cercado segundo a seguinte clasificación:
-Grupo I. Explotacións cinexéticas sobre terreos abertos: 0,101852 €
-Grupo II. Explotacións cinexéticas sobre terreos cercados: 0,203702 €
Actuacións en materia de caza:
Expedición da guía de tenza de peza cinexética viva en catividade ou do seu duplicado: 45,27 €
Autorización para a tenza de furóns con fins cinexéticos: 45,27 €
Autorización para a tenza de aves de cetrería: 45,27 €
Autorización para a caza de perdiz con reclamo (por cada actividade): 45,27 €
Autorización para as soltas de especies cinexéticas no medio natural: 45,27 €
Recoñecemento e avaliación de trofeo de caza: 45,27 €
Expedición do precinto de caza maior, excepto para os precintos expedidos en cacerías con ocasión de danos autorizadas pola consellería competente en materia de medio ambiente (por cada unidade): 0,94 €

Estas tarifas son consecuencia da actualización das tarifas contidas nos anexos 1, 2, 3, 4 e 5 da Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia, pola Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o 2009. Serán aplicables dende o día da entrada en vigor da Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o 2009

Expedición de licencias de caza:
Clase A. Con armas de fogo:
A-1 españois, comunitarios e estranxeiros residentes maiores de 18 anos: 28,72 €
A-2 españois, comunitarios e estranxeiros residentes menores de 18 anos ou maiores de 65: 14,44 €
A-3 estranxeiros, non comunitarios e non residentes: 95,46 €

Clase B. Con cans, cetrería e arco:
B-1 españois, comunitarios e estranxeiros residentes maiores de 18 anos: 19,19 €
B-2 españois, comunitarios e estranxeiros residentes menores de 18 anos ou maiores de 65: 9,65 €
B-3 estranxeiros, non comunitarios e non residentes: 66,80 €
Clase C:
Para a posesión ou utilización de medios ou procedementos especiais: 114,55 €

Inscrición para a realización do exame de cazador e maila expedición do certificado, de ser o caso: 10,20 €

Matrículas de terreos cinexeticamente ordenados (Tecor): A tarifa determinarase multiplicando o número de has do Tecor, coa exclusión deste as hectáreas que estean declaradas como vedado de caza (mínimo o 10% do total) e como refuxio de fauna, por 0,095509 €/ha, aplicándolle as seguintes bonificacións:
-Tecor municipal: 50%
-Tecor de carácter societario con máis de 200 socios, se se reúne algún dos seguintes requisitos:
>Ámbito territorial superior ás 25.000 ha e/ou vedado e caza superior ó 30% da extensión do Tecor: 25%
>Limitacións á caza por razóns de protección de especies catalogadas
Mínimo 203,71 €

Matrículas de terreos de carácter cinexético dedicados a explotacións cinexéticas comerciais ou mixtas: A tarifa determinarase multiplicando o número de hectáreas da explotación polos €/ha en función do seu carácter aberto ou cercado segundo a seguinte clasificación:
-Grupo I. Explotacións cinexéticas sobre terreos abertos: 0,101852 €
-Grupo II. Explotacións cinexéticas sobre terreos cercados: 0,203702 €

Actuacións en materia de caza:
Expedición da guía de tenza de peza cinexética viva en catividade ou do seu duplicado: 45,27 €
Autorización para a tenza de furóns con fins cinexéticos: 45,27 €
Autorización para a tenza de aves de cetrería: 45,27 €
Autorización para a caza de perdiz con reclamo (por cada actividade): 45,27 €
Autorización para as soltas de especies cinexéticas no medio natural: 45,27 €
Recoñecemento e avaliación de trofeo de caza: 45,27 €
Expedición do precinto de caza maior, excepto para os precintos expedidos en cacerías con ocasión de danos autorizadas pola consellería competente en materia de medio ambiente (por cada unidade): 0,94 €