Consellería do Medio Rural. Xefatura Territorial da Consellería do Medio Rural en Lugo. Servizo de Conservación da natureza. D. Fernando Morán Castillo, en representación da Sociedade Deportiva de Cazadores Montes de Soldón, solicita a declaración de tecor con 4.462 hás. de superficie total no lugar denominado “Herrería deSoldón” do termo municipal de Quiroga (Lugo), e cos seguintes límites: N- T.R.C.C. de Montouto-A Seara (Quiroga); Tecor LU-10.203 e tecor LU-10.268 de O Courel. S- Tecor LU-10.122 de Quiroga. E- Provincia de León. O- Tecores LU-10.122 de Quiroga, LU-10.203 de O Courel e T.R.C.C. de Montouto-A Seara. Faise público para coñecemento xeral, co fin de que as persoas ou entidades que se consideren afectadas, poidan facer as alegacións que estimen convenientes no prazo de UN MES, dende a súa publicación no BOP. Lugo, 14 de xullo de 2010.- O Xefe do Servizo, Luis González Vázquez. R. 03880
_______________________


Consellería do Medio Rural. Xefatura Territorial da Consellería do Medio Rural en Lugo. Servizo de Conservación da natureza.  D. Manuel Seijas Orol, en representación da Sociedade de Caza e Pesca “O Valadouro”, solicita a ampliación do tecor societario LU-10113 “O Valadouro” coas parcelas 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11 do polígono 228; parcela 2 do polígono 229 e parcelas 107 e 208 do polígono 64, todos eles terreos propiedade de Norte Forestal, S.A, na parroquia de Miñotos, Concello de Ourol, que supón 262,9804 ha de superficie. O que se fai público para xeral coñecemento co fin de que as persoas ou entidades que se consideren afectadas poidan facer as alegacións que estimen convenientes no prazo de UN MES, desde a súa publicación no BOP. Lugo, 2 de xuño de 2010.- O Xefe do Servizo, Luis González Vázquez. R. 03881

FONTE: Núm. 170 – Martes, 27 de Julio de 2010 B.O.P. de LugoConsellería de Medio Rural. XEFATURA TERRITORIAL. PONTEVEDRA. E D I C T O. A Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Freixo, do concello de Crecente, solicita ao Departamento Territorial da Consellería de Medio Rural de Pontevedra, que se lle conceda a segregación do monte comunal de Freixo, integrado no Tecor denominado “San Pedro de Crecente”, matrícula PO-10-186, do concello de Crecente, cara a súa integración na explotación cinexética comercial de montes de Rebordechán, no mesmo concello. Polo presente edicto, faise público que o expediente esta a disposición de todos aqueles que pudieran ter interese nel no Departamento Territorial da Consellería de Medio Rural, Servizo de Conservación da Natureza, na rúa Fernández Ladreda, 43-2º andar, durante un prazo dun mes, contados a partir da data da publicación deste edicto, podendo formula-las alegacións que estimen oportunas. O que se fai público en virtude do disposto no artigo 14.2 da Lei 4/97 de Caza de Galicia. Pontevedra, a 3 de maio de 2010.—O Xefe Territorial, Gerardo Zugasti Enrique. º 130 — Viernes 9 julio 2010 BOLETÍN OFICIAL DE PONTEVEDRA 
__________
Consellería de Medio Rural. XEFATURA TERRITORIAL. PONTEVEDRA. E D I C T O. Propietarios de varias fincas do lugar de Bascuas e Montalvo do concello de Sanxenxo, solicitan ao Departamento Territorial da Consellería de Medio Rural de Pontevedra, que se lle conceda a Segregación de varias fincas particulares dos mesmos lugares, Bascuas e Montalvo, integradas no Tecor denominado “A Lanzada”, matrícula PO-10-088, concello de Sanxenxo. Polo presente edicto, faise público que o expediente esta a disposición de todos aqueles que pudieran ter interese nel no Departamento Territorial da Consellería de Medio Rural, Servizo de Conservación da Natureza, na rúa Fernández Ladreda, 43-2º andar, durante un prazo dun mes, contados a partir da data da publicación deste edicto, odendo formula-las alegacións que estimen oportunas. O que se fai público en virtude do disposto no artigo 14.2 da Lei 4/97 de Caza de Galicia. Pontevedra, a 3 de maio de 2010.—O Xefe Territorial, Gerardo Zugasti Enrique. Nº 130 — Viernes 9 julio 2010 BOLETÍN OFICIAL DE PONTEVEDRA 
__________
Consellería do Medio Rural. XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERIA DO MEDIO RURAL. SERVIZO DE CONSERVACIÓN DA NATUREZA. D. José Manuel Trigo Mouriz, propietario da parcela nº 3 do polígono 364, no lugar de Silgueiro de Abaixo, parroquia de Santa María de Teixeiro, no Concello de Lugo, cunha superficie de 14,55 hás. solicita a súa segregación do tecor “Rozas” (LU-10063). O que se fai público para xeral coñecemento co fin de que as persoas ou entidades que se consideren afectadas poidan facer as alegacións que estimen convenientes no prazo DUN MES, desde a súa publicación no BOP. Lugo, 2 de xuño de 2010.- O Xefe do Servizo de Conservación da Natureza, Luis González Vázquez. B.O.P. de Lugo Núm. 155 – Viernes, 9 de Julio de 2010.

___________

Consellería do Medio Rural. XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERIA DO MEDIO RURAL. SERVIZO DE CONSERVACIÓN DA NATUREZA. D. Manuel López Fernández, presidente da Sociedade de Caza y Pesca de A Fonsagrada, solicita a segregación de 183 hás. de M.V.M.C. “de Castelo” e de 2,56 hás. de tres parcelas particulares no lugar de Castelo, todos eles da parroquia de Freixo, (Concello da Fonsagrada) pertencentes ao tecor Baleira (LU-10042); e a posterior ampliación de 227,9 hás. de terreos do lugar de Castelo, (parroquia de Freixo) ao tecor LU-10002 “A Fonsagrada”. O que se fai público, para xeral coñecemento, co fi n de que as persoas ou entidades que se consideren afectadas poidan facer as alegacións que estimen convenientes no prazo DUN MES, dende a súa publicación no BOP. Lugo, 2 de xuño de 2010.- O Xefe de Servizo, Luis González Vázquez. B.O.P. de Lugo Núm. 155 – Viernes, 9 de Julio de 2010. ___________


Consellería do Medio Rural. XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERIA DO MEDIO RURAL. SERVIZO DE CONSERVACIÓN DA NATUREZA. D. Francisco Díaz Calvo, presidente da Sociedade de Cazadores Pena do Mouro, solicita a segregación de 112 hás. do M.V.M.C. de Laxo, (Concello de Navia de Suarna), pertencentes ao tecor O Acebal (LU-10226), e de 2 parcelas de 0,64 hás. da comunidade do M.V.M.C. de Becerral, (Concello de Navia de Suarna) pertencente ao tecor O Becerral (LU-10225). As anteriores parcelas, xunto con 56 hás. de terreos de M.V.M.C. de Faquís, 552 hás. de terreos de M.V.M.C. de Rao e 2 hás. de varias parcelas de particulares da parroquia de Rao, todas elas situadas no terreo cinexético común de Rao no Concello de Navia serán ampliadas ao tecor societario Pena do Mouro que aumentaría a superficie en 1.018 hás. O que se fai público, para xeral coñecemento, co fi n de que as persoas ou entidades que se consideren afectadas poidan facer as alegacións que estimen convenientes no prazo DUN MES, dende a súa publicación no BOP. Lugo, 2 de xuño de 2010.- O Xefe de Servizo, Luís. González Vázquez. B.O.P. de Lugo Núm. 155 – Viernes, 9 de Julio de 2010.

Consellería do Medio Rural. XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERIA DO MEDIO RURAL. SERVIZO DE CONSERVACIÓN DA NATUREZA. D. Christian López Carmona, en representación da Asociación de cazadores “Os Castros”, solicita a ampliación do tecor societario LU-10.012 “Os Castros” cos terreos do monte veciñal en man común de Seguín, na parroquia de Seguín, Concello de Pantón, con 141 hás. de superficie. O que se fai público para xeral coñecemento co fin de que as persoas ou entidades que se consideren afectadas poidan facer as alegacións que estimen convenientes no prazo DUN MES, desde a súa publicación no BOP. Lugo, 2 de xuño de 2010.- O Xefe de Servizo, Luis. González Vázquez. B.O.P. de Lugo Núm. 155 – Viernes, 9 de Julio de 2010. 
_________


Consellería do Medio Rural. XEFATURA TERRITORIAL. O Presidente do Tecor Societario denominado Cerdedo, matrícula, PO-10.055, do concello de Cerdedo, solicita ao Servizo de Conservación da Naturaza se lle conceda a ampliación dos terreos do Monte Vecinal en Man Común de Caroi (concello de Cerdedo). Polo presente edicto, faise público que o expediente de ampliación está a disposición de todos aqueles que poidan ter interese nel no Servizo Provincial de Conservación da Natureza da Consellería de Medio Rural, na rúa Fernández Ladreda, nº 43-2ª planta, durante un prazo dun mes contados a partir deste edicto, podendo formular as legacións que estimen oportunas. O que se fai público en virtude do disposto no artigo 14.2. da Lei 4/97 de Caza de Galicia. Pontevedra, 10 de xuño de 2010.—O xefe territorial, Gerardo Zugasti Enrique. BOLETÍN OFICIAL DE PONTEVEDRA Nº 131 — Lunes 12 julio 2010. 

_________


Consellería do Medio Rural. XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERIA DO MEDIO RURAL. SERVIZO DE CONSERVACIÓN DA NATUREZA. D. Jesús Vence Rigueira, en representación da Sociedade de cazadores “Amorín”, solicita a ampliación do tecor societario LU-10295 “Amorín” coas parcelas 28 do polígono 1 e 97 do polígono 2, ambas propiedade de Emérita Gorgoso Pérez, na parroquia de S. Perdo de Labio, Concello de Lugo, con 14 hás. de superficie. O que se fai público para xeral coñecemento co fin de que as persoas ou entidades que se consideren afectadas poidan facer as alegacións que estimen convenientes no prazo DUN MES, desde a súa publicación no BOP. Lugo, 2 de xuño de 2010.- O Xefe de Servizo, Luis González Vázquez. B.O.P. de Lugo Núm. 155 – Viernes, 9 de Julio de 2010.

XUNTA DE GALICIA. Consellería de Medio Rural. XEFATURA TERRITORIAL. PONTEVEDRA. E D I C T O. O Clube de Cazadores “Río Umia” de Codeseda, do concello de A Estrada, solicita ao Departamento Territorial da Consellería de Medio Rural de Pontevedra, a constitución dun novo Tecor nos terreos actualmente integrados no Tecor denominado “Forcarei”, matrícula PO-10-042, do concello de Forcarei, polo que é necesario segregar parte do mesmo para a formación deste novo Tecor. Polo presente Edicto, faise público que este expediente de segregación e nova formación dun Tecor, están a disposición de todos aqueles que poidan ter interese nel no Servicio de Conservación da Natureza Consellería de Medio Rural, na rúa Fernández Ladreda, 2ª planta, durante un prazo de dous meses, contados a partir da data da publicación deste edicto, podendo formula-las alegacións que estimen oportunas. O que se fai público en virtude do disposto no artigo 14.2. da Lei 4/97 de Caza de Galicia. Pontevedra, 28 de xuño de 2010.—O Xefe Territorial, Gerardo Zugasti Enrique. Nº 130 — Viernes 9 julio 2010 BOLETÍN OFICIAL DE PONTEVEDRA

Los cazadores de la Parroquia de Valiñas, pertenecientes al Tecor Societario de Barro  (Pontevedra), haciendo gala de buen hacer que caracteriza a la gente de nuestra tierra como en veces anteriores, han decidido cambiar un domingo de playa por el sacrificado trabajo en el campo haciendo trabajos de limpieza del monte para favorecer a nuestras especies autóctonas y a la biodiversidad en general. 
Estas mejoras se han hecho recuperando las viejas costumbres del trabajo en común en nuestros campos, en nuestros montes comunales, de ayudarse entre vecinos en nuestra sociedad individualista en que cada uno aporto su trabajo y su propia maquinaria de manera desinteresada en favor, de la preservación del medio, del patrimonio de la comunidad de montes, de la prevención de incendios y por que no decirlo de la propia Sociedad de Caza de Barro.
Son los gestos sencillos de la gente, el día a día, los que marcan la diferencia es la suma de nuestros “pequeños” trabajos lo que conduce a la preservación del medio………………..gracias Juan gracias Manolo y gracias Celso una vez más habeis demostrado que hace más quien quiere que quien puede.

http://widget-8d.slide.com/widgets/slideticker.swf

 Eso si es ecologismo, conocimiento del medio y apego a nuestras costumbres…..

Xunta de Galicia. Consellería do Medio Rural. Departamento Territorial da Coruña. Información pública. ANUNCIO. Por esta Xefatura Territorial e a instancia da Sociedade Cinexética de Boimorto, titular do tecor societario C-10.085 “Rebelión”, con domicilio social a efectos de notificación na rúa de Cabañas, 12-4. °, 15009 A Coruña, instrúese expediente para a SEGREGACION de 294,4472 ha do tecor societario “Melide”, nas parroquias de Maceda e Orois, e incluílas mediante
AMPLIACION no tecor “Rebelión”. Así mesmo a AMPLIACION de 327,0073 has de terreos en réxime cinexético común destas mesmas parroquias para incluílas no mesmo tecor societario “Rebelión”. O que se fai público para xeral coñecemento, sinalándose o prazo de vinte días, contado a partir do día seguinte á publicación do presente anuncio, para que as entidades e persoas que se consideren afectadas examinen o expediente, que estará á súa disposición no Servizo de Conservación da Natureza, Edif. Adtvo. Monelos, 5.ª planta, praza Luis Seoane, s/n – A Coruña, e onde poderán ver as características da SEGREGACION/AMPLIACION e presentar durante o mesmo prazo as alegacións que puideran estimar convenientes ó respecto.
A Coruña, 09 de xuño de 2010. O XEFE TERRITORIAL DA CONSELLERIA DE MEDIO RURAL Asdo. Enrique L. de Salvador Sánchez. B.O.P. A CORUÑA DO 29 de junio de 2010 • Número 121 • Página 43

Servizo de Conservación da Natureza. Na Xefatura Territorial de Ourense da Consellería de Medio Rural (Servizo de Conservación da Natureza) dona Encarnación Fernández Nogueira presentou unha solicitude de segregación de dous predios privados do tecor societario A Rúa, OU10.239, correspondentes ás parcelas catastrais 685 e 688 do polígono 17 do catastro do concello da Rúa, de 0,1520 e 0,0735 ha de extensión respectivamente, das que é titular.

Unha vez vista a solicitude, e tendo en conta o establecido no artigo 86 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro), este servizo publica este anuncio, co fin de que calquera persoa física ou xurídica poida, no prazo dun mes contado a partir da publicación deste anuncio, examina-lo expediente e presentar tódalas alegacións que consideren oportunas no Servizo de Conservación da Natureza, dependente da Xefatura Territorial en Ourense da Consellería do Medio Rural (r/Paseo, 18 – 3º, 32003 Ourense).

Ourense, 25 de maio de 2010. O xefe territorial. Asdo.: Ricardo Ignacio Vecillas Rojo. D.O-P DE OURENSE DE 30/06/2010