Consellería de Medio Rural. Xefatura Territorial. Ourense. Servizo de Conservación da Natureza. Na Xefatura Territorial de Ourense da Consellería de Medio Rural (Servizo de Conservación da Natureza), don José Ramón Salceda Balboa, como presidente da Asociación de cazadores A Gobena-Regueiro, representante do tecor societario “A Goberna-Regueiro” OU-10.211, dos montes veciñais en man común (MVMC): Oural e Costa de 194 hectáreas, propiedade dos veciños de Lebozán e Busto do concello de Beariz. Unha vez vista a solicitude, e tendo en conta o establecido no artigo 86 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro), este servizo publica este anuncio, co fin de que calquera persoa física ou xurídica poida, no prazo dun mes, contado a partir da publicación deste anuncio, examina-lo expediente e presentar tódalas alegacións que consideren oportunas no Servizo de Conservación da Natureza da Jefatura territorial de Medio Rural, (rúa do Paseo, 18 – 5º, 32003 Ourense). Ourense, 28 de xullo de 2010. O xefe territorial de departamento. Asdo.: Ricardo I. Vecillas Rojo. Consellería

B.O.P. OURENSE DO 30/08/2010

Consellería do Medio Rural. Xefatura Territorial da Consellería do Medio Rural en Lugo. Servizo de Conservación da natureza. D. Fernando Morán Castillo, en representación da Sociedade Deportiva de Cazadores Montes de Soldón, solicita a declaración de tecor con 4.462 hás. de superficie total no lugar denominado “Herrería deSoldón” do termo municipal de Quiroga (Lugo), e cos seguintes límites: N- T.R.C.C. de Montouto-A Seara (Quiroga); Tecor LU-10.203 e tecor LU-10.268 de O Courel. S- Tecor LU-10.122 de Quiroga. E- Provincia de León. O- Tecores LU-10.122 de Quiroga, LU-10.203 de O Courel e T.R.C.C. de Montouto-A Seara. Faise público para coñecemento xeral, co fin de que as persoas ou entidades que se consideren afectadas, poidan facer as alegacións que estimen convenientes no prazo de UN MES, dende a súa publicación no BOP. Lugo, 14 de xullo de 2010.- O Xefe do Servizo, Luis González Vázquez. R. 03880
_______________________


Consellería do Medio Rural. Xefatura Territorial da Consellería do Medio Rural en Lugo. Servizo de Conservación da natureza.  D. Manuel Seijas Orol, en representación da Sociedade de Caza e Pesca “O Valadouro”, solicita a ampliación do tecor societario LU-10113 “O Valadouro” coas parcelas 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11 do polígono 228; parcela 2 do polígono 229 e parcelas 107 e 208 do polígono 64, todos eles terreos propiedade de Norte Forestal, S.A, na parroquia de Miñotos, Concello de Ourol, que supón 262,9804 ha de superficie. O que se fai público para xeral coñecemento co fin de que as persoas ou entidades que se consideren afectadas poidan facer as alegacións que estimen convenientes no prazo de UN MES, desde a súa publicación no BOP. Lugo, 2 de xuño de 2010.- O Xefe do Servizo, Luis González Vázquez. R. 03881

FONTE: Núm. 170 – Martes, 27 de Julio de 2010 B.O.P. de LugoConsellería de Medio Rural. XEFATURA TERRITORIAL. PONTEVEDRA. E D I C T O. A Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Freixo, do concello de Crecente, solicita ao Departamento Territorial da Consellería de Medio Rural de Pontevedra, que se lle conceda a segregación do monte comunal de Freixo, integrado no Tecor denominado “San Pedro de Crecente”, matrícula PO-10-186, do concello de Crecente, cara a súa integración na explotación cinexética comercial de montes de Rebordechán, no mesmo concello. Polo presente edicto, faise público que o expediente esta a disposición de todos aqueles que pudieran ter interese nel no Departamento Territorial da Consellería de Medio Rural, Servizo de Conservación da Natureza, na rúa Fernández Ladreda, 43-2º andar, durante un prazo dun mes, contados a partir da data da publicación deste edicto, podendo formula-las alegacións que estimen oportunas. O que se fai público en virtude do disposto no artigo 14.2 da Lei 4/97 de Caza de Galicia. Pontevedra, a 3 de maio de 2010.—O Xefe Territorial, Gerardo Zugasti Enrique. º 130 — Viernes 9 julio 2010 BOLETÍN OFICIAL DE PONTEVEDRA 
__________
Consellería de Medio Rural. XEFATURA TERRITORIAL. PONTEVEDRA. E D I C T O. Propietarios de varias fincas do lugar de Bascuas e Montalvo do concello de Sanxenxo, solicitan ao Departamento Territorial da Consellería de Medio Rural de Pontevedra, que se lle conceda a Segregación de varias fincas particulares dos mesmos lugares, Bascuas e Montalvo, integradas no Tecor denominado “A Lanzada”, matrícula PO-10-088, concello de Sanxenxo. Polo presente edicto, faise público que o expediente esta a disposición de todos aqueles que pudieran ter interese nel no Departamento Territorial da Consellería de Medio Rural, Servizo de Conservación da Natureza, na rúa Fernández Ladreda, 43-2º andar, durante un prazo dun mes, contados a partir da data da publicación deste edicto, odendo formula-las alegacións que estimen oportunas. O que se fai público en virtude do disposto no artigo 14.2 da Lei 4/97 de Caza de Galicia. Pontevedra, a 3 de maio de 2010.—O Xefe Territorial, Gerardo Zugasti Enrique. Nº 130 — Viernes 9 julio 2010 BOLETÍN OFICIAL DE PONTEVEDRA 
__________
Consellería do Medio Rural. XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERIA DO MEDIO RURAL. SERVIZO DE CONSERVACIÓN DA NATUREZA. D. José Manuel Trigo Mouriz, propietario da parcela nº 3 do polígono 364, no lugar de Silgueiro de Abaixo, parroquia de Santa María de Teixeiro, no Concello de Lugo, cunha superficie de 14,55 hás. solicita a súa segregación do tecor “Rozas” (LU-10063). O que se fai público para xeral coñecemento co fin de que as persoas ou entidades que se consideren afectadas poidan facer as alegacións que estimen convenientes no prazo DUN MES, desde a súa publicación no BOP. Lugo, 2 de xuño de 2010.- O Xefe do Servizo de Conservación da Natureza, Luis González Vázquez. B.O.P. de Lugo Núm. 155 – Viernes, 9 de Julio de 2010.

___________

Consellería do Medio Rural. XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERIA DO MEDIO RURAL. SERVIZO DE CONSERVACIÓN DA NATUREZA. D. Manuel López Fernández, presidente da Sociedade de Caza y Pesca de A Fonsagrada, solicita a segregación de 183 hás. de M.V.M.C. “de Castelo” e de 2,56 hás. de tres parcelas particulares no lugar de Castelo, todos eles da parroquia de Freixo, (Concello da Fonsagrada) pertencentes ao tecor Baleira (LU-10042); e a posterior ampliación de 227,9 hás. de terreos do lugar de Castelo, (parroquia de Freixo) ao tecor LU-10002 “A Fonsagrada”. O que se fai público, para xeral coñecemento, co fi n de que as persoas ou entidades que se consideren afectadas poidan facer as alegacións que estimen convenientes no prazo DUN MES, dende a súa publicación no BOP. Lugo, 2 de xuño de 2010.- O Xefe de Servizo, Luis González Vázquez. B.O.P. de Lugo Núm. 155 – Viernes, 9 de Julio de 2010. ___________


Consellería do Medio Rural. XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERIA DO MEDIO RURAL. SERVIZO DE CONSERVACIÓN DA NATUREZA. D. Francisco Díaz Calvo, presidente da Sociedade de Cazadores Pena do Mouro, solicita a segregación de 112 hás. do M.V.M.C. de Laxo, (Concello de Navia de Suarna), pertencentes ao tecor O Acebal (LU-10226), e de 2 parcelas de 0,64 hás. da comunidade do M.V.M.C. de Becerral, (Concello de Navia de Suarna) pertencente ao tecor O Becerral (LU-10225). As anteriores parcelas, xunto con 56 hás. de terreos de M.V.M.C. de Faquís, 552 hás. de terreos de M.V.M.C. de Rao e 2 hás. de varias parcelas de particulares da parroquia de Rao, todas elas situadas no terreo cinexético común de Rao no Concello de Navia serán ampliadas ao tecor societario Pena do Mouro que aumentaría a superficie en 1.018 hás. O que se fai público, para xeral coñecemento, co fi n de que as persoas ou entidades que se consideren afectadas poidan facer as alegacións que estimen convenientes no prazo DUN MES, dende a súa publicación no BOP. Lugo, 2 de xuño de 2010.- O Xefe de Servizo, Luís. González Vázquez. B.O.P. de Lugo Núm. 155 – Viernes, 9 de Julio de 2010.

Consellería do Medio Rural. XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERIA DO MEDIO RURAL. SERVIZO DE CONSERVACIÓN DA NATUREZA. D. Christian López Carmona, en representación da Asociación de cazadores “Os Castros”, solicita a ampliación do tecor societario LU-10.012 “Os Castros” cos terreos do monte veciñal en man común de Seguín, na parroquia de Seguín, Concello de Pantón, con 141 hás. de superficie. O que se fai público para xeral coñecemento co fin de que as persoas ou entidades que se consideren afectadas poidan facer as alegacións que estimen convenientes no prazo DUN MES, desde a súa publicación no BOP. Lugo, 2 de xuño de 2010.- O Xefe de Servizo, Luis. González Vázquez. B.O.P. de Lugo Núm. 155 – Viernes, 9 de Julio de 2010. 
_________


Consellería do Medio Rural. XEFATURA TERRITORIAL. O Presidente do Tecor Societario denominado Cerdedo, matrícula, PO-10.055, do concello de Cerdedo, solicita ao Servizo de Conservación da Naturaza se lle conceda a ampliación dos terreos do Monte Vecinal en Man Común de Caroi (concello de Cerdedo). Polo presente edicto, faise público que o expediente de ampliación está a disposición de todos aqueles que poidan ter interese nel no Servizo Provincial de Conservación da Natureza da Consellería de Medio Rural, na rúa Fernández Ladreda, nº 43-2ª planta, durante un prazo dun mes contados a partir deste edicto, podendo formular as legacións que estimen oportunas. O que se fai público en virtude do disposto no artigo 14.2. da Lei 4/97 de Caza de Galicia. Pontevedra, 10 de xuño de 2010.—O xefe territorial, Gerardo Zugasti Enrique. BOLETÍN OFICIAL DE PONTEVEDRA Nº 131 — Lunes 12 julio 2010. 

_________


Consellería do Medio Rural. XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERIA DO MEDIO RURAL. SERVIZO DE CONSERVACIÓN DA NATUREZA. D. Jesús Vence Rigueira, en representación da Sociedade de cazadores “Amorín”, solicita a ampliación do tecor societario LU-10295 “Amorín” coas parcelas 28 do polígono 1 e 97 do polígono 2, ambas propiedade de Emérita Gorgoso Pérez, na parroquia de S. Perdo de Labio, Concello de Lugo, con 14 hás. de superficie. O que se fai público para xeral coñecemento co fin de que as persoas ou entidades que se consideren afectadas poidan facer as alegacións que estimen convenientes no prazo DUN MES, desde a súa publicación no BOP. Lugo, 2 de xuño de 2010.- O Xefe de Servizo, Luis González Vázquez. B.O.P. de Lugo Núm. 155 – Viernes, 9 de Julio de 2010.